Rozstrzygnięcie przetargu na usługę szkoleniową

Uprzejmie informujemy, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Świadczenie usług szkoleniowych” w związku z realizacją projektu „Nauka bliżej komercjalizacji” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego wybrano ofertę złożoną przez Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach, jako ofertę najkorzystniejszą, która uzyskała największą łączną liczbę punktów w rozpatrywanych kryteriach.

Poniżej zamieszczono streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert.