Przetarg na sprzęt komputerowy w projekcie IKZiT

Organizator  przetargu:
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, ul. Sucharskiego 2, 35 – 225 Rzeszów, zwanym dalej „Organizatorem” – organizuje przetarg w związku realizacją  projektu  Innowacyjny Klaster Zdrowie i Turystyka „Uzdrowiska – Perły Polski Wschodniej” realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013, Osi priorytetowej I Nowoczesna gospodarka, Działania 1.4 Promocja i współpraca, Komponencie 2. Współpraca, Obszarze 2.2 Tworzenie i rozwój klastrów.

 

Termin i miejsce złożenia oferty:
Oferenci powinni złożyć ofertę do godz. 10:00, 24 marca 2010 r. w siedzibie Organizatora w pok. RA 401.