monitoring ig wsiz

Celem projektu jest dostarczenie osobom pozostającym bez zatrudnienia, instytucjom rynku pracy i instytucjom edukacyjnym kompleksowej wiedzy o zapotrzebowaniu na określone zawody i kwalifikacje w gospodarce regionalnej w oparciu o badania i prognozy sytuacji w poszczególnych sektorach i branżach oraz na lokalnych rynkach pracy.

Ten cel ogólny projektu zostanie zrealizowany poprzez następujące cele szczegółowe:
 • Monitoring sytuacji na rynku pracy w woj. podkarpackim oraz jego podregionach i powiatach w ujęciu branżowym, w oparciu o analizy statystyczne i kwartalne badania przedsiębiorstw i ludności, uwzględniające też kwestie migracji zarobkowych i "szarej strefy"
 • Krótko i długookresowe prognozy sytuacji na rynku pracy i zapotrzebowania na kompetencje, kwalifikacje i zawody w oparciu o analizy statystyczno-ekonometryczne oraz badania ankietowe.
 • Analizę kierunków kształcenia w regionie pod kątem wniosków z prognoz gospodarczych oraz zapotrzebowania na kompetencje i kwalifikacje w gospodarce opartej na wiedzy. Przygotowanie poradnika odnośnie najbardziej przyszłościowych kompetencji, kwalifikacji i zawodów.
 • Diagnozę głównych barier uczestnictwa w rynku pracy i potrzeb szkoleniowych osób bezrobotnych ze szczególnym uwzględnieniem osób długotrwale bezrobotnych i młodych.
 • Pobudzenie partnerstwa społecznego poprzez systematyczne prezentowanie wyników badań i dyskusję nad temat sytuacji na rynku pracy w regionie z instytucjami rynku pracy, administracją, instytucjami edukacyjnymi oraz osobami bez zatrudnienia.
 • Stworzenie portalu internetowego zapewniającego dostęp do wyników badań prezentowanych w układzie powiatów oraz umożliwiającego prowadzenie dyskusji o problemach rynku pracy i zadawania pytań ekspertom, celem dostosowania prezentacji wyników badań do specyficznych potrzeb danych osób/instytucji.
 • Projekt będzie realizowany w oparciu o interdyscyplinarny zespół ekspertów posiadających doświadczenie w dziedzinie polityki gospodarczej i społecznej oraz badań i prognoz ekonomicznych i społecznych, a także przy pomocy informatyków.

 

W ramach realizacji projektu nacisk zostanie też położony na komunikację społeczną dla upowszechniania jego rezultatów, a przez to umożliwienie osobom bezrobotnym właściwego wyboru kierunków przekwalifikowania, zaś instytucjom edukacyjnym lepszego dostosowania oferty do zapotrzebowań rynku.
 
Zespół realizujacy
 
 • Kierownik projektu – Marian Wargacki
 • Kierownik ds. badań – dr Elżbieta Wojnicka
 • Kierownik ds. budżetu i rozliczeń – Monika Dąbrowska
 • Kierownik ds. komunikacji społecznej – Łukasz Cywiński
 • Asystent kierownika projektu – Małgorzata Janiec
 • Specjalista ds. komunikacji społecznej – Mateusz Grąz
 • Specjalista ds. portalu – Tomasz Krypel
 • Informatyk – Paweł Pikor
 • Specjalista ds. prognoz – Robert Pater
 • Specjalista ds. badań ankietowych – Diana Reguła-Pater
 • Specjalista ds. barometru kwalifikacji – Magdalena Bienia-Antoniuk, Agnieszka Kloc
 • Specjalista ds. badań osób bezrobotnych i bez zatrudnienia – Grzegorz Humenny, dr Paweł Grygiel
 • Specjalista ds. badań sektora edukacji – Grzegorz Humenny, dr Paweł Grygiel
 • Specjalista ds. badań szarej strefy – Dominik Łazarz
 • Konsultant naukowy projektu - prof. SGH, dr hab. Maria Bieć